Zobacz: czyodebrac.pl

Kreatywna rachunkowość

W ciągu ostatnich lat dużą karierę robi określenie „kreatywna” w stosunku do rachunkowości. W 2001 roku ujawniono bankructwo Enronu i od tego momentu trwa ostra dyskusja na temat pojęcia kreatywnej rachunkowości, która przez ogół odbiorców pojmowana jest jako synonim rachunkowości agresywnej.

Niedopuszczalne jest jednak używanie zamiennie takich pojęć jak: rachunkowość kreatywna, oszustwo, fałszerstwo, przestępstwo. Granica między nimi jest cienka, ale jednak wyraźnie widoczna. Zdania na temat kreatywnej rachunkowości są bardzo podzielone i kwestia ta wciąż budzi szereg kontrowersji.

Trzeba podkreślić, że sam termin „kreatywna” ma pozytywne zabarwienie. Wynika to z faktu, że kreowanie to nic innego jak działanie z pomysłem, niekonwencjonalność. Oznacza to, że rachunkowość kreatywna to rachunkowość twórcza, czyli takie prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych, które w rzeczywisty sposób prezentują podmiot w układzie, który odpowiada jego specyfice.

Takwięc rachunkowość kreatywna to takie podejście do rachunkowości, które dostrzega zmiany, jakie zachodzą w podmiocie i reaguje na nie – co przekłada się na adekwatną prezentację danych w sprawozdaniach finansowych. Rachunkowość kreatywna we właściwym rozumieniu jest stosowana przez wszystkie bez wyjątku przedsiębiorstwa.  
    
Kierunki, cele i metodyka zastosowań rachunkowości kreatywnej
Wyznacznikiempozycji i dynamiki rozwoju współczesnych przedsiębiorstw jest ich wartość rynkowa. W znacznej części na tak rozumianą wartość wpływają sprawozdania finansowe, które są głównym źródłem informacji gospodarczej. Językiem stosowanym w rachunkowości jest opis kwantytatywny. Język ten charakteryzują trzy aksjomaty: mierzalność procesów i operacji gospodarczych, identyfikowalność własności obiektów podlegających rachunkowości oraz analiza i opis procesów wymiany dokonywanej w działalności gospodarczej.

Istnienie zbioru obiektów rachunkowości, który można podzielić na przeliczalną liczbę mierzalnych podzbiorów, określenie zbioru obiektów pozostających we własności jednostki gospodarczej w danym czasie oraz identyfikowanie i systematyzowanie względem zmiennej czasowej transakcji wymiany odzwierciedla system pomiaru wartości w rachunkowości. Jeśli rachunkowość kreatywna stanowi element systemu rachunkowości, jej zadaniem jest przyporządkowanie każdemu zbiorowi obiektów – wartości wyrażonej w jednolitej mierze.

Przyjmując zasadę (politykę) rachunkowości określającą metody i techniki pomiaru umożliwia się pomiarwybranych kategorii obiektów będących własnością jednostki oraz pomiar zmian ich wartości na skutek transakcji wymiany. Muszą one gwarantować realizację koncepcji i zasad polityki rachunkowości w zakresie sprawozdawczości jednostki. Akceptowanie przez prawo bilansowe i standardy rachunkowości różnych wariantów podejścia do identyfikacji i pomiaru rezultatów danej transakcji wpływa na zakres i kształt prezentowanej informacji finansowej.

Prawo bilansowe wyznacza jedynie ogólne zasady ewidencji i pomiaru, zwane nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Stosując się do nich, każda firma może przyjąć rozwiązania indywidualne, wybierając je spośród możliwości dopuszczonychprzez ustawę lub MSR/MSSF. Dokonany wybór może mieć znaczący wpływ na wynik finansowy danej jednostki.

Trzeba podkreślić, że firmy mająw rachunkowości prawa wyboru i tzw. wolne obszary. Pojawiają się one wówczas, gdy w odniesieniu do określonego stanu faktycznego można przyjąć co najmniej dwa różne rozwiązania, które wzajemnie się wykluczają, a o ich wyborze decyduje przedsiębiorstwo. Jako, że rzeczywistość gospodarcza jest znacznie bogatsza od przepisów prawa, istnieją pola swobodnego działania. Dają one przedsiębiorstwu sporządzającemu sprawozdanie finansowe pewien wolny obszar, którego granice nie są ściśle określone.

Najlepiej idee rachunkowości kreatywnej opisuje następująca definicja: rachunkowość kreatywna (twórcza) pojawia się tam, gdzie obowiązujące standardy rachunkowości dopuszczają wybór zasad i reguł, a zastosowanie jednego z alternatywnychrozwiązań leży w gestii subiektywnej oceny zarządu.

Można wyróżnić dwa podstawowe kierunki tworzenia informacji finansowej:
- Kierunek oparty na ignorowaniu interesu różnych grup użytkowników sprawozdań finansowych
-Kierunek oparty na wykorzystywaniu rachunkowości kreatywnej jako systemu informacji pomocnej w procesie decyzyjnym i kontroli przepływu kapitału finansującego działalność

Zróżnicowanie procesów gospodarczych prowadzi do kumulacji strumieni informacji. Powinny one oddziaływać na cele i decyzje podejmowane na poziomie organizacji i jej otoczenia.

Przyjmując za kryterium moment ujęcia i pomiar dochodów, wydatków, aktywów i zobowiązań można wyróżnić następujące podstawowe praktyki stosowane w obszarze rachunkowości kreatywnej:
1. wczesne rozpoznawanie i ujmowanie dochodów oraz stosowanie kombinacji różnych metod i technik ich wyceny
2.aktualizacja, powodująca wzrost wartości aktywów posiadanych i utrzymywanych do sprzedaży oraz odpowiednia do estymowanego wyniku finansowego polityka amortyzacji
3. odpowiednia do bieżącej i przewidywanej sytuacji spółki wycena i prezentacja składników aktywów oraz źródeł ich finansowania
4. manipulowanie kierunkiem zmian i wysokością pozycji prezentowanego rachunku przepływów pieniężnych

Przypadkizniekształcania obrazu rzeczywistości gospodarczej, zarówno te, które są wynikiem świadomego stosowania rachunkowości kreatywnej, agresywnej, czy fałszowania sprawozdań finansowych, jak również niewiedzy czy błędóww interpretacji regulacji prawnych, można – stosując kryterium przedmiotowe – usystematyzować według poszczególnych pozycji sprawozdawczych.

Celem usługi rachunkowości jest rzetelne i jasneprzedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego.  O rzetelnym i jasnym przedstawieniu sytuacji można mówić wówczas, gdy jest ona zgodna ze stanem faktycznym i spełnia wymogi nadrzędnych zasad rachunkowości. Techniki pomiaru, ewidencji i prezentacji współczesnych procesów gospodarki rynkowej wymagają precyzyjnych regulacji w zakresie określenia kryterium jakości tworzeniainformacji przez system rachunkowości.

Zobacz: lekcje języka

Zobacz: fizyka 2