Procedura udzielania kredytu podmiotom gospodarczym

Aby inspektor kredytowy mógł rozpocząć analizę zdolności kredytowej klienta musi zostać złożony w banku poprawnie wypełniony wniosek kredytowy oraz wszelkie dodatkowe dokumenty wymagane przez bank.

Wnioskodawcąjest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „VIX” Sp. z o.o. Spółka została zarejestrowana 15 lutego 2019 roku w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Warszawie. Z dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę wynika, że spółka prowadzi pełną księgowość i bez zastrzeżeń wywiązuje się z obowiązkowych płatności na rzecz ZUS i US. Spółka posiada rachunekw banku i ubiega się o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym. Kredyt mabyć przeznaczony na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności. Wnioskowana wysokość kredytu to 5 000 tys. PLN

Wartość majątku trwałego spółki wynosi 23 150 tys. PLN
Majątek obrotowy wynosi 25 175 tys. PLN

Kolejnyetap to analiza wskaźnikowa przeprowadzona na podstawie danych zawartych w dokumentach przedstawionych przez wnioskodawcę.

1. Wskaźniki płynności
- wskaźnik bieżącej płynności finansowej CR (aktywa bieżące/pasywa bieżące)
CR t-1 = 12 132 / 9 150 = 1,33
CRt = 19 895 / 10 127 = 1,94
CRt+1/4 = 25 020 / 9 281 = 2,7

- wskaźnik szybki płynności – QR (aktywa bieżące – zapasy / pasywa bieżące)
QR t-1 = 12 132 – 7 025 / 9 150 = 0,55
QR t = 19 895 – 10 905 / 10 127 = 0,88
QRt+1/4 = 25 020 – 13 245 / 9 281 = 1,27

2. Wskaźniki rentowności
- wskaźnik rentowności sprzedaży ROS (zysk netto / sprzedaż netto) w %
ROSt-1 = 5 302 / 38 857 * 100 = 13,64%
ROSt = 6 731 / 43 366 * 100 = 15,52%
ROS t+1/4 = 7 565 / 54 210 * 100 = 13,95%

- wskaźnik rentowności kapitału ROE (zysk netto / kapitał własny) w %
ROEt-1 = 5 302 / 10 495 * 100 = 50,5%
ROEt = 6 731 / 26 305 * 100 = 25,59%
ROEt+1/4 = 7 565 / 28 730 * 100 = 26,33%

3. Wskaźnik zadłużenia
- wskaźnik ogólnego zadłużenia WZA (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem)
WZAt-1 = 19 765 / 29 465 = 0,67
WZAt = 15 120 / 41 560 = 0,36
WZA t+1/4 = 14 950 / 45 195 = 0,33

- wskaźnik obsługi długu WOD (zysk netto + odsetki + amortyzacja /raty kapitałowe + odsetki)
WOD prognozowany = (8 150 + 9 800 + 3 300 + 4 325) / (4 489 + 5 865 + 3 400 + 4 325) = 25 575 / 18 079 = 1,41

Uzyskanywynik rentowności przedsiębiorstwa pokazuje jaka procentową wielkość zysku potrafi uzyskać firma przy danym poziomie sprzedaży, zaangażowaniuaktywów i kapitałów własnych. W badanej spółce wskaźnik rentowności sprzedaży wykazuje wahania z niewielką tendencją spadkową. Mimo tego spadku za bieżący okres przyznano dobrą ocenę - 7 punktów. Wskaźnik rentowności kapitału oznacza się dość wysokim poziomem a niewielka tendencja rosnąca o wzroście efektywności wykorzystania kapitałów własnych. Wskaźnik ten oceniono na 4 punkty.

Bardzo istotnym elementem oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa jest ocena jego płynności finansowej. Wskaźnik ten informuje o zdolności do regulowania zobowiązań w wyznaczonych terminach. Uzyskane tutaj wyniki można zaliczyć do dobrych. Przyznano po 7 punktów.

Również korzystnie wypadła analiza zadłużenia aktywów. Wskaźnik zadłużenia wynoszący w interesującym nas okresie 0,33 został oceniony bardzo dobrze i przyznanoza niego 7 punktów. Jak pokazuje prognoza wskaźnik obsługi długu będziesię kształtował na poziomie 1,4 co pozwala na przyznanie 4 punktów. Przeprowadzona ocena czynników obiektywnych dała wynik 36 punktów. Wynikten świadczy o tym, że przedsiębiorstwo posiada bieżącą zdolność kredytową. Minimum przyjęte przez bank to 25 punktów.

Następny etap to analiza czynników subiektywnych. Tutaj analizuje się między innymi:
- pozycję przedsiębiorstwa na rynku
Firmadziała od 7 lat na ciągle rozwijającym się rynku. Firma posiada sieć sklepów firmowych oraz rozbudowany system dystrybucji bezpośredniej. Spółka również współpracuje z zagranicznymi partnerami. Wszystkie te czynniki pozwalają na przyznanie 4 punktów.

Produkty firmy przedstawiają wysoką jakość. Firma regularnie powiększa swój asortyment.Jedyną wada jest tutaj dość wysoka jak na nasze warunki cena. Przyznano3 punkty. W branży, w której działa nasza firma istnieje dość duża konkurencja co znacznie ogranicza rynek zbytu. W tym zakresie przyznano 2punkty.

Firma ma stałych dostawców oraz odbiorców. Niestety występują pewne trudności ze ściąganiem należności. Mimo to firma otrzymuje tutaj 4 punkty.

- kierownictwo przedsiębiorstwa
Właścicielefirmy prezentują nowoczesny i dynamiczny styl kierowania. Strategia rozwoju firmy została określona i jest konsekwentnie realizowana. Przyznano 3 punkty.

- wiarygodność właściciela
Przedsiębiorstwodziała dość długo na rynku. Właściciele nie byli karani oraz nie ujawniono żadnych nieuczciwych interesów. Firma posiada spory kapitał własny, który angażuje w działalność gospodarczą. W tej dziedzinie przedsiębiorstwo uzyskało dobra ocenę i 3 punkty

- stosunki z bankiem
Firmaposiada rachunek, korzysta z innych usług oferowanych przez ten bank. Przedsiębiorstwo terminowo reguluje swoje zobowiązania. Przyznana ocena to 2 punkty. Analiza sytuacji badanego przedsiębiorstwa wypadła pomyślnie. Firma uzyskała 21 punktów przy wymaganym minimum 10 punktów.

Łącznaocena, uzyskana przez spółkę (57 punktów) pozwala na zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do tzw przedsiębiorstw dobrych. Firma plasuje się w klasie ryzyka kredytowego określanej jako 1b, co pozwala na przyznanie kredytu jednak pod wzmożona obserwacją banku.

Wnioskuje się o udzielenie „Vix” kredytu we wnioskowanej wysokości. Jako zabezpieczenie bank proponuje ustanowienie hipoteki na jednej z posiadanych przez firmęnieruchomości oraz ustanowienie na rzecz banku pełnomocnictwa do rachunku bankowego.